4-8 September 2016
Peking University, Beijing, China
Asia/Shanghai timezone

Local Organizing Committee

    Dongfeng Chen (CIAE, Co-Chair)

    Zhiyu Guo (Peking U, Co-Chair)

    Songbai Han (CIAE)

    Hua He (Peking U, Secretary)

    Hang Li (INPC, CAEP)

    Yuntao Liu (CIAE)

    Shuming Peng (INPC, CAEP)

    Bin Tang (INPC, CAEP)

    Xuewu Wang (Tsinghua U)

    Yongshun Xiao (Tsinghua U)

    Ke Yuan (Daisy Yuan, Peking U, Secretary)

    Yubin Zou (Peking U)

International Advisory Committee

    Muhammad Arif (USA)

    John Barton (USA)

    Les Bennett (Canada)

    Thomas Bücherl (Germany)

    Dongfeng Chen (China)

    Frikkie De Beer (South Africa)

    Ulf Garbe (Australia)

    Christian Grünzweig (Switzerland)

    Daniel Hussey (USA)

    Anders Kaestner (Switzerland)

    Nikolay Kardjilov (Germany)

    Winfried Kockelmann (UK)

    Eberhard Lehmann (Switzerland)

    Yasushi Saito (Japan)

    Markus Strobl (Sweden)